Derek Farr (as Joe Marsh) and Jean Kent (as Ricki Merritt) in a screenshot from Bond Street (1948) (5)

Bond Street (1948) screenshot (5) | Derek Farr, Jean Kent

Date posted Date posted Derek Farr, Jean KentFilm camera Bond Street (1948) Screenshot 677W x 508H

Derek Farr (as Joe Marsh) and Jean Kent (as Ricki Merritt) in a screenshot from Bond Street (1948) (5).